FATIME ZEHRA s.a. NË HADITHE

                                    HADITHI KISA – Hadithi nën pelerinë Hazreti Fatimja në hadithin Kisa (hadithi nën pelerinë ) thotë: “…Pastaj babai im i mirë mori dy skajet e pelerinës dhe d...

FATIMJA s.a. NË KUR’ ANIN A. M.

                                           Ajeti për flijimin e saj:                                            Surja Insan (Dahr) 8-9 “Ata janë që për hir të Tij u japim ushqim të varfërve, jetimëve...

LINDJA DHE JETA E HZ. FATIMES s.a.

U lind pesë vjet pas shpalljes së Kuranit a. m., ditën e 20-të Xhumadul-Ahir, nga nëna Hatixhja e babai Muhammedi s. a. v. s. Hz. Hatixhja r.a. na rrëfen se kur erdhi koha e lindjes, dërgova të thirr...

HADITH

Imam Aliu (paqja qoftë mbi të) na tregon: “E pyeta hz. Resulullahun (s.a.a): “Ja Resulullah! Në Kuran thuhet: “Ademi pranoi prej Zotit të vet disa fjalë. Në bazë të tyre, Allahu ia pranoi pendimin...

Dobitë nga Ajetul Kursija

I Dërguari i Allahut (s.a.a.) citohet nga Ubejji t’i ketë thënë: “O Ubejj! Urdhëroji muslimanët ta mësojnë  Suren Bekare (brenda saj Ajetul Kursinë),  sepse mësimi i saj është bekim, kurse lënia e sa...